ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

WIELKA TAJEMNICA WIARY

data: 2020-02-15

Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał» (J 6,29)

WIELKA TAJEMNICA WIARY

Trwa pierwszy rok realizacji trzyletniego programu duszpasterskiego: „Eucharystia daje życie” (2019/2022). Rok duszpasterski 2019/2020 wyznaczają słowa aklamacji wypowiadane po przeistoczeniu: „Wielka tajemnica wiary”. Naturalnym, a zarazem pierwszym znakiem Eucharystii są pszenna mąka i wino gronowe. To one stają się namacalnym symbolem realizacji pierwszego roku programu duszpasterskiego. Cele, którym będą służyć podejmowane inicjatywy zostały ujęte w kilku wymiarach:

  • formacyjnym cel działań wyraża potrzebę pogłębienia wiedzy o Eucharystii, jej duchowych owocach, liturgicznym przebiegu i osobistym przebiegu,
  • inicjacyjny – wprowadza w tajemnicę chrześcijaństwa, poprzez sakramenty Pierwszej Komunii i Bierzmowania. Dla całych rodzin  oznaczać będzie także odnowę życia eucharystycznego,
  • ewangelizacyjnym – głoszenie Słowa Bożego według papieża Franciszka „jest ogniem Ducha udzielającego się pod postacią języków i budzi w nas wiarę w Jezusa Chrystusa, który przez swą śmierć i zmartwychwstanie objawia nam i komunikuje nieskończone miłosierdzie Ojca”. Szczególną formą objawienia miłości Boga do człowieka jest Eucharystia jako nowe i wieczne przymierze,
  • społecznym – Eucharystia buduje jedności wspólnoty chrześcijańskiej na różnych poziomach. Szczególnym jej przejawem jest właściwe świętowanie przez wiernych niedzieli będącej „dniem pańskim”, w którym wspominamy Zmartwychwstanie Chrystusa.
Pogłębiając znaczenie Eucharystii w życiu chrześcijańskim powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby ciągle na nowo aktualizować w naszej świadomości wartość właściwego świętowania niedzieli, szczególnie w gronie najbliższych, w rodzinie. Św.  Jan Paweł II, pragnął aby niedziela stała się „miejscem uprzywilejowanym, w którym nieustannie głosi się i kultywuje komunię. Dzięki czynnemu udziałowi w Eucharystii dzień Pański staje się także dniem Kościoła”.